September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Parkeerbord mei-jun

Tijdens de gebiedsbijeenkomsten op 19 april, 10 en 24 mei zijn door aanwezigen verschillende vragen gesteld waar op dat moment geen antwoord op gegeven kon worden. Deze vragen zijn op een zogenaamd parkeerbord geplaatst met de belofte dat de vijf gebiedspartners hier voor half juli op terug zouden komen. Hieronder leest u de antwoorden op deze vragen van de gebiedspartijen Gemeente Utrecht, Gemeente De Bilt, Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 

 

 

Waarom een gebiedsproces?

Wij, de vijf gebiedspartners, willen dat het Noorderpark-Ruigenhoek een prettige plek is om in te recreëren, te wonen en in te ondernemen. Het gebied heeft namelijk een belangrijke functie voor bewoners en bezoekers in de hele regio Utrecht. Een aantrekkelijke regio biedt inwoners plek om te wonen en werken én biedt voldoende aanbod voor ontspanning, cultuur en recreatie. De regio Utrecht heeft nu een goed woon- en vestigingsklimaat. Dat willen de gebiedspartijen ook in de toekomst zo houden. De bevolking neemt echter al jaren toe en zal nog verder stijgen. Daarmee neemt ook de druk op de recreatiegebieden rondom de steden toe. Het huidige aanbod van vrijetijdsbestedingen sluit niet in alle gevallen goed aan op de wensen en behoeften van de inwoners van de regio. Het is daarom noodzakelijk de gebieden rondom de stad Utrecht, waaronder ook Noorderpark-Ruigenhoek, beter te benutten voor ontspanning, cultuur en recreatie. 

 

Wat is de tijdlijn? 

Onze insteek is dat we Noorderpark-Ruigenhoek samen met bewoners, initiatiefnemers en gebruikers willen vormgeven. Hiervoor is een stappenplan uitgedacht waarin we al deze partijen kunnen betrekken en laten meepraten. Op basis van de belangenverkenning (70 interviews), en de huidige beleidskaders, is in het voorjaar 2017 een denkrichting voor de toekomst geschreven. Dit ‘concept ontwikkelperspectief’ is nog geen eindproduct. Tijdens de terugblikbijeenkomst op 6 juli gaan we weer in gesprek met bewoners, initiatiefnemers en gebruikers, onder andere om te controleren of uw mening goed is verwoord, maar ook om u inzicht te geven in het vervolg. De resultaten van de bijeenkomsten worden tot en met oktober verwerkt tot een aangepast ontwikkelperspectief. Zo wordt het eindproduct samen met alle betrokkenen opgesteld. Vandaar ook dat er nu nog geen duidelijk eindpunt/visiestuk ligt. Dit ontwikkelperspectief bestaat uit een zoneringskaart, een programmalijst met verschillende projecten en een uitvoeringsplanning van 2018 tot en met circa 2025. De planning is dat het ontwikkelperspectief eind 2017 wordt vastgesteld door de gebiedspartners.

 

Wie zijn er uitgenodigd?

De bijeenkomsten van 19 april, 10 en 24 mei waren openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Er zijn persoonlijke uitnodigingen verzonden naar de mensen die mee hebben gewerkt aan de belangenverkenning. De bijeenkomsten zijn bovendien aangekondigd in verschillende (lokale) media. Direct aanwonenden van het gebied hebben een persoonlijke uitnodiging gehad voor een informatieavond op 20 juni. Via www.noorderparkruigenhoek.nl kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in het gebied. U kunt ook anderen attenderen op deze nieuwsbrief.

 

Hoe ziet het vervolg eruit?

Op 6 juli delen de vijf gebiedspartijen met betrokkenen wat er in de eerdere bijeenkomsten is opgehaald, wat zij met deze resultaten gaan doen en hoe het proces voor de komende maanden er uitziet. Deze resultaten worden in de zomer gebundeld en na de zomer aangeboden aan de besturen van de gebiedspartijen. We gaan de periode tot oktober 2017 gebruiken om te kijken welke voorstellen we over willen nemen en en hoe we die zouden kunnen realiseren. Daarbij zullen we kijken naar projecten die snel te realiseren zijn en dan gaan we ook kijken hoe die gefinancierd zouden kunnen worden. Andere ideeën vergen een langere adem en mogelijk ook meer investeringen. Samenwerken met initiatiefnemers, belanghebbenden en bewoners is voor ons belangrijk. De gebiedspartners gaan samen afspraken maken over de toekomstige samenwerking ten behoeve van het beheer en de gewenste ontwikkelingen. Als voorstellen niet passen binnen de huidige bestemmingsplannen dan moet binnen de kaders van het dan vastgestelde ontwikkelperspectief verkend worden of er draagvlak is om het bestemmingsplan aan te passen.

 

Wanneer start de uitvoering?

Als het ontwikkelperspectief is vastgesteld, is ook de uitvoeringsplanning voor de programma’s en projecten vastgesteld. Deze loopt vanaf 2018 tot en met 2025. Het moment van uitvoering van de projecten is afhankelijk van de beschikbare middelen, het committeren van initiatiefnemers en het verkrijgen van toestemmingen en/of vergunningen.

 

Wat is het financiële kader? 

Voor het ontwikkelperspectief is de vraag ‘welke ontwikkeling is passend bij het gebied?’ leidend. De gebiedspartijen vragen u om het beeld van de gewenste ontwikkeling te helpen vormgeven. De gebiedspartners kunnen daardoor het antwoord op deze vraag nu nog niet geven. Hoe hoog moet bijvoorbeeld het voorzieningenniveau zijn, of worden? En hoe sluit dat aan bij de regionale behoefte? Welke kosten of besparingen volgen uit een intensievere samenwerking tussen beheerspartijen, en is dat haalbaar? Het uitgangspunt is dat nieuwe activiteiten en ontwikkelingen in het gebied bijdragen aan het beheer en onderhoud, binnen het kader van ‘passend in het gebied’.

 

Welke middelen zijn er om te investeren vanuit de overheid?

Het gebiedsproces vertegenwoordigt een flinke investering in tijd en geld. Het investeren in voorzieningen is een onderwerp dat nadere uitwerking nodig heeft. Op dit moment is er geen direct budget voor investeringen in voorzieningen. Initiatiefnemers dienen hiervoor deels zelf zorg te dragen, daarnaast brengen de gebiedspartijen actief subsidiekansen in beeld.

 

Welke regels of eisen stellen we aan toekomstig ondernemers?

Voor alle nieuwe ontwikkelingen zijn de gemeentelijke bestemmingsplannen en de provinciale ruimtelijke structuurvisie leidend. Daarin is duidelijk aangegeven waar ruimte is voor recreatie en waar voor natuur, en waar we rekening moeten houden met zaken als veiligheidszones. Wanneer het ontwikkelperspectief is vastgesteld hebben we een kader om voorwaarden aan de projecten gaan koppelen, zoals goed omgaan met het DNA van het gebied of de bijdrage van het initiatief aan de maatschappelijke en economische doelstellingen in het gebied. Daar worden de (vertegenwoordigers van) belanghebbenden bij betrokken.

 

Wat is de status van het landinrichtingsplan van DLG uit 2008?

De plannen van de landinrichting uit 2008 hebben betrekking op de 70 hectare grote Ruigenhoekse Polder, het deel van Noorderpark-Ruigenhoek ten oosten van de Kanonsdijk / Sint Anthoniedijk en op het 57 hectare grote Gagelbos, het deel van Noorderpark-Ruigenhoek ten westen van de Kanonsdijk / Sint Anthoniedijk. Vanaf 2008 heeft de Dienst Landelijk Gebied de basisinrichting van dit gebied uitgevoerd namens de landinrichtingscommissie

 

Noorderpark. De landinrichtingscommissie heeft per 4 juli 2009 het recreatiegebied Ruigenhoekse Polder overgedragen aan het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Op dat moment is de basisinrichting van het gebied officieel afgerond, en is gestart met de functionele invulling van het gebied. In het persbericht over de overdracht van de Landinrichtingscommissie van eind juni 2009 is dan ook aangegeven dat er de komende jaren meer voorzieningen zullen komen. Vanaf 2010 is de Ruigenhoekse Polder verder uitgebreid met een skatebaan, kanosteigers, extra wandelpaden en meer open water, en is gewerkt aan het verder uitbreiden van voorzieningen zoals de forelvijver en de golfbaan. Ook in het Gagelbos zijn rond 2010 nieuwe paden en parkeerplaatsen aangelegd en is het speelbos gerealiseerd.  Sindsdien is er veel geïnvesteerd in de functionele invulling van het gebied, maar dit heeft maatschappelijk en economisch nog niet voldoende resultaten opgeleverd. Daarom hebben de gebiedspartijen besloten om een nieuwe impuls te geven aan het traject voor de functionele invulling door het gebiedsproces Noorderpark-Ruigenhoek. 

 

Wat is de status van de oefengolfbaan?

Er is een overeenkomst gesloten tussen het Recreatieschap en de initiatiefnemer van de oefengolf. Voor de ontwikkeling van dit gebied is een programma van eisen opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad van gemeente De Bilt. De ondernemer is verantwoordelijk voor de uitwerking en realisatie van het plan. Hiertoe heef hij een plan ingediend en is hierover in gesprek met de gemeente om de laatste punten te concretiseren. De volgende stap is dat de gemeente, op verzoek van de exploitant, een nieuw bestemmingsplan (voor de oefengolfbaan) in procedure brengt.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle